Trudności w nauce

Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko przeszło przez cały proces edukacji bez żadnych problemów. Niestety,...

Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko przeszło przez cały proces edukacji bez żadnych problemów. Niestety, większość nastolatków prędzej czy później napotyka pewne trudności w nauce.

Z czego one wynikają? Trudności w przyswajaniu wiedzy można podzielić na cztery kategorie, w zależności od czynników, które je powodują. Do pierwszej grupy zaliczamy te zależne od ucznia.

Są to przede wszystkim niewłaściwy sposób uczenia się – niedostosowany do konkretnego materiału, braki wiedzy ze wcześniejszych etapów edukacji oraz nieumiejętność poprawnego wykonywania takich operacji umysłowych jak obserwowanie, porównywanie i wyciąganie wniosków. Drugą grupę czynników stanowią kwestie zależne od nauczyciela.

Zdarza się, że pedagog nie stosuje właściwych metod nauczania, stosuje zbyt naukowe słownictwo, a używane przez niego pojęcia i przykłady znacznie odbiegają od codziennego życia. Trzecia i czwarte kategoria powodująca trudności to przeszkody wynikające z niewłaściwego programu nauczania oraz niedostosowaniu podręczników szkolnych do wymagań uczniów.

Bez względu jednak, z czego wynikają trudności dziecka w nauce – zawsze należy mu pomóc.