Niezawisłe polskie sądownictwo

Polska konsytucja zakłada odrębność i niezależność wymiaru sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu działa niezależnie...

https://www.projekt-sukces.pl/

Polska konsytucja zakłada odrębność i niezależność wymiaru sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu działa niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Orzekający w danej sprawie sędzia bazuje więc wyłącznie na zapisach konstytucji, przepisach prawawa, ustawach a także na własnym sumieniu. Dlatego też każda osoba związana z instytucją prawa ma moralny obowiązek działać zgodnie z przyjętymi normami etycznymi. Wskazana jest bezstronność oraz obiektywizm.

Sędziowie nie mogą ulegać presji otoczenia oraz żadnym głosom z zewnątrz. Ich decyzje muszą być w pełni samodzielne i moralnie odpowiedzialne, także z tego względu, że nie podlegają one dodatkowej kontroli. W rękach osób związanych z organami sądownictwa spoczywa więc ogromna odpowiedzialność prawna i moralna. Sędziowie nie są kontrolowani przez przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Z założenia nie są więc narażone na opinie oraz sugestie innych organów, co gwarantuje im Polska Konstytucja.